Bildet over viser en dagligdags situasjon i Rundkjørings-Norge: Som vogner på et tog dundrer en lang rekke biler (B) gjennom rundkjøringen. Bilen som har vikeplikt fra venstre (A) blir stående i lang tid før det åpner seg en lomme.

Er dette riktig? «Fungerer vikepliktregelen slik at jeg har vikeplikt fra venstre – også for biler som ankom rundkjøringen etter meg? Er det ikke slik at disse bilene har vikeplikt fra høyre før de kommer til rundkjøringen og derfor må stanse og slippe meg frem?

Rundkjøring = veikryss

Fagsjef Morten Fransrud i NAF

Denne problemstillingen vil vi gjerne finne svar på. Men først må vi se litt i bakspeilet: Rundkjøringer har nemlig lenge vært gjenstand for het debatt. Hva er egentlig reglene for tegngiving, feltvalg og vikeplikt og så videre?

Fagsjef Morten Fransrud i NAF minner om at det faktisk ikke finnes egne regler for hvordan du skal te deg i en rundkjøring – eller hva en rundkjøring faktisk er.

– Historisk har trafikkjurister, -lærere og førerprøvesensorer havnet i to leire: De som ser på rundkjøringen som et veikryss, og de som definerer rundkjøringen som en enveiskjørt gate lagt i ring, med tilhørende sideveier, forklarer han.

– Trafikkskolebransjen og Statens vegvesen er enige om at rundkjøringer betegnes som veikryss. Når vi skal diskutere rundkjøringer, tar vi derfor utgangspunkt i det trafikkreglene sier om tegn og plassering i kryss. I tillegg har vi skilting og veimerking til å hjelpe oss.

Les også: Bussen skal alltid frem, eller?

Må vente på lomme

Jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet

Dagens spørsmål er altså: «Har jeg virkelig vikeplikt fra venstre for biler som ankom rundkjøringen etter meg? Jurist Asia Akhter ved Seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet peker på at du i tillegg til vikeplikten for trafikk fra venstre, må ha blikket på det som skjer foran og til høyre for deg.

– Du må passe på at du ikke kjører inn i bakenden på biler som allerede er inne i rundkjøringen. Dette vil i praksis bety at du må la trafikkstrømmen fra venstre passere hvis den går så tett at det stadig er nye kjøretøyer inne i rundkjøringen, konkluderer hun.

Det blir med andre ord din tur når du kan kjøre inn uten fare for sammenstøt. Det kan skje når det ikke kommer flere biler fra venstre, eller hvis en bil bryter trafikkstrømmen fordi den kommer fra venstre og skal ut på «din» sidevei.

– Poenget er at vikeplikten du har for første kjøretøy i trafikkstrømmen, som regel vil medføre at både andre, tredje og fjerde kjøretøy er ute i rundkjøringen før du kommer ut av vikepliktsituasjonen, utdyper Akhter.

Les også: Lov å skifte felt i rundkjøringen?

Det er lov å være grei

Fransrud påpeker at god trafikkavvikling i stor grad er avhengig av at bilførere viser hensyn og hjelper hverandre frem.

– Hvis man legger vekt på å hjelpe andre frem, og er litt mindre opptatt av å stå på retten sin, vil trafikken flyte bedre. Er det kø, er det vanlig at folk på hovedveien slipper frem biler fra sideveiene. Folk som kjører mye i kø gjør dette ganske naturlig, også i rundkjøringer. Og hvis du er opptatt av miljøet, kan du glede deg over at god trafikkflyt gir lavere utslipp.

Asia Akhter legger til at hensynsfull adferd i trafikken er nedfelt i loven. Vegtrafikklovens paragraf 3 sier at vi skal ferdes i trafikken på en måte som ikke skaper farlige situasjoner og hindrer andre unødig.

– I en rundkjøring innebærer det at fart, plassering og bruk av blinklys har stor betydning for om andre forstår hva du har tenkt å gjøre og hvor du har tenkt deg. Plassering i kjørebanen og tegngiving er spesielt viktig i rundkjøringer med flere kjørefelt.

Les også: Artikkelen om det er lov å skifte felt i rundkjøringer engasjerte leserne

Hva med forsikringen?

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige

Rundkjøringer er en nøtt mange bilførere sliter med å knekke. Det viser forsikringsselskapenes statistikk, som forteller oss at det bulkes i rundkjøringer hver eneste dag i kongeriket. Og når det er tvil om kjørereglene, kan det være ulike syn på hvem som er skyld i kollisjonen. Forsikringsselskapene er imidlertid enige om hvordan vikepliktsreglene skal forstås og praktiseres.

– Den som skal kjøre inn har vikeplikt for kjøretøy som allerede er i rundkjøringen. Når vi skal vurdere skyld etter en kollisjon, og det er uenighet om ansvaret, er utgangspunktet at bilføreren som har kjørt kortest i rundkjøringen også er den som kom inn sist. Jo større rundkjøringen er, jo mer sannsynlig er dette. Bilføreren vil derfor trolig få ansvaret, forklarer fagsjef Tor Hefre i Gjensidige.

I tillegg vil selskapene ta hensyn til kjøretøyenes fart på vei inn og i rundkjøringen.

–  Hvis vi kjenner hastighetene og kjørte strekninger inne i rundkjøringen, gir dette en god pekepinn på hvem som kom først inn. Men hvis for høy fart er medvirkende årsak til uhellet, kan en bilfører bli pålagt ansvar helt eller delvis selv om han kjørte først inn i rundkjøringen, forklarer Hefre.

– Et godt råd er uansett å kjøre forsiktig og ikke ta sjansen på å kjøre inn i en rundkjøring hvis du risikerer å komme i konflikt med trafikk som nærmer seg fra venstre.

 

Les mer om bilforsikring