Tall fra NAV viser at en av ti nordmenn er helt eller delvis arbeidsuføre, og at antallet unge uføretrygdede stiger. Ekspertene mener arbeidsgivere kan bli flinkere til å tilrettelegge.

Sigrun Vågeng. Foto: Johnny Syversen

NAV-tallene viser at det er mer enn 334 000 nordmenn som mottar uføretrygd. Statistikken også at antallet uføretrygdede under 30 år har steget kraftig de siste årene. Dette bekymrer arbeids- og velferdsdirektør i NAV Sigrun Vågeng, som påpeker viktigheten av å få særlig de unge tilbake i arbeid.

– Selv om en del av de unge har alvorlige helseproblemer, er det også et potensial for å få en større del av denne gruppen i arbeid. Det er et stort tap både for den enkelte og for samfunnet når uføretrygd blir utfallet i ung alder, sier Vågeng.

Les også: Derfor er psykiske lidelser utbredt blant unge

Psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer mest vanlig

Rundt 63 prosent av uføretrygdede er dette på grunn av en psykisk lidelse eller en muskel- og skjelettsykdom. Ifølge NAV har det de siste årene vært en vekst i andelen med psykisk lidelse, mens andelen med muskel- og skjelettsykdommer har avtatt. Overlege Hans Magne Gravseth i Statens Arbeidsmiljøinstitutt tror utviklingen skyldes flere forhold.

Hans Magne Gravseth. Foto: STAMI

− Psykiske lidelser er trolig i større grad akseptert som årsak til arbeidsuførhet i dag. Samtidig kan det være vanskeligere enn tidligere å fungere i arbeidslivet med en slik lidelse, sier Gravseth.

Han mener også økningen i andelen uføre med psykiske lidelser kan ses i sammenheng med økningen av unge uføre.

− Utviklingen henger også sammen med at det blir flere unge uføre. Blant unge er psykiske lidelser den klart viktigste årsaken til uførhet. Blant de eldre er den vanligste årsaken muskel- og skjelettlidelser, forklarer han.

Les også: Nye NAV-tall: Sykefraværet går ned – men andelen uføre stiger

Forskjell mellom menn og kvinner

Statistikken fra NAV viser at psykiske lidelser er den vanligste årsaken til uførhet blant menn. Blant kvinnene er det muskel- og skjelettsykdommer som er mest utbredt.

− Det er mer enn dobbelt så mange kvinner som er uføretrygdet med muskel- eller skjelettsykdom. Dette er ofte rygglidelser, men omfatter også for eksempel leddgikt, slitasjegikt og ulike smertetilstander, sier Gravseth.

Han poengterer at psykiske lidelser er utbredt også blant kvinner.

− Det er betydelig flere kvinner enn menn som er uføretrygdet. Kvinner er også overrepresentert blant de med psykiske lidelser, selv om det blant menn er en større andel som har slike lidelser.

Les også: Mange med psykiske lidelser får ikke hjelp

Egen motivasjon og tilrettelegging viktig

Det er mange faktorer som påvirker uføres muligheter til å komme tilbake i arbeid. Gravseth forklarer at uføres egen situasjon, motivasjon og vilje er det viktigste. Men også arbeidsgivere spiller en viktig rolle, gjennom sine holdninger og vilje til å tilrettelegge.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å iverksette tiltak for at arbeidstaker skal kunne fortsette å arbeide, så langt det er mulig. Eksempler på tiltak kan være tekniske hjelpemidler, fysiske endringer av arbeidsplassen, endring av arbeidstid og arbeidsoppgaver. Noen ganger er også kurs og omskolering aktuelt, sier Gravseth.

Dersom det ikke er mulig å fortsette i sitt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere annet arbeid.

− Det kan være vanskeligere å komme tilbake til arbeid hvis man har vært borte lenge. I mange tilfeller kan det være aktuelt å søke bistand fra bedriftshelsetjenesten eller NAV arbeidslivssenter. NAV har en rekke tiltak som skal hjelpe uføre tilbake i arbeid. Hvilke tiltak som er best egnet må vurderes individuelt.

Les også: Dette er de vanligste årsakene til sykefravær

Økonomiske konsekvenser

Uføretrygden erstatter noe av inntekten du taper på grunn av langvarig sykdom eller skade, men summen du får utbetalt avhenger av den inntekten du hadde før du ble sykmeldt.

Gunnar Kvan

− For de fleste er ikke utbetalingen fra NAV eller uførepensjon fra arbeidsgiver nok. Selv om har en arbeidsgiver som har ordnet med uførepensjon for de ansatte, kan flere oppleve en betydelig nedgang i inntekten. Grunnen er at du maksimalt kan få utbetalt i overkant av 70 prosent av ordinær lønn samlet fra NAV og uførepensjonen på jobben, sier produktsjef i Gjensidige, Gunnar Kvan.

Han gir to konkrete eksempler.

− Dersom du for eksempel tjener 30 000 kroner i måneden, får du 20 000 kroner i uføretrygd før skatt. Tjener du 60 000 kroner, får du 32 000 kroner, som er det meste man kan få fra NAV, sier Kvan, før han avslutter:

− For mange kan derfor en privat uførepensjon være løsningen. Det er en god forsikring dersom det er viktig for privatøkonomien å opprettholde inntektsnivået en har blitt vant med. En privat uførepensjon gir en månedlig utbetaling, og dermed mulighet til å opprettholde levestandarden.

Les også: – Uføreforsikring er en «no-brainer»

Les mer om uførepensjon

Foto øverst: Shutterstock, Koldunova Anna