Antall arbeidsulykker går ned, viser tall fra SSB. Men jobber du innen transport, lager, primærnæringene eller bygg og anlegg er du mer utsatt enn andre.

I 2017 ble det rapportert totalt 22 000 arbeidsulykker i Norge. Det tilsvarer en nedgang på åtte prosent siden 2014, viser tall fra SSB. Overlege ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Hans Magne Gravseth, tror det kan være betydelig underrapportering knyttet til tallene, men mener statistikken viser en positiv tendens.

Hans Magne Gravseth. Foto: STAMI

− Økt oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet er trolig en av årsakene. I tillegg har det de siste årene vært en endring i næringsstrukturen. Det gjør at det i dag jobber færre mennesker i skadeutsatte yrker og næringer, sier Gravseth.

Les også: Frisk av å jobbe?

De mest utsatte næringsgruppene

SSB-tallene viser at noen yrker og næringsgrupper er mer utsatt enn andre. Øverst på statistikken finner man transport og lagring. Deretter følger primærnæringene fiske, landbruk og skogbruk før elektrisitet, vann og renovasjon.

− Det er viktig å påpeke at selvstendige næringsdrivende i liten grad tegner arbeidsskadeforsikring i Folketrygden, og derfor ikke melder skader. Mange ansatte i primærnæringene er i denne gruppen, og det er derfor sannsynlig at ulykkesrisikoen er høyere enn tallene gir inntrykk av, sier Gravseth.

NÆRINGSGRUPPE ANTALL ARBEIDSULYKKER (per 1000 ansatte)
Transport og lagring 6,3
Jordbruk, skogbruk og fiske 6,2
Elektrisitet, vann og renovasjon 5,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,5
Industri 4,8
Alle næringer 3,6

Tabell: Antall arbeidsulykker med langvarig fravær (dvs. mer enn tre dager) etter næringsgruppe i 2017. Kilde: SSB

Les også: Dette er de vanligste årsakene til sykefravær

Store maskiner ofte involvert

Ifølge Gravseth er mange av ulykkene i arbeidslivet knyttet til avvikssituasjoner som vedlikehold og reparasjoner. Slikt arbeid gjøres ofte av personer som ikke jobber med utstyret eller maskinen til daglig.

I tillegg er store kjøretøy involvert i mange av de alvorlige ulykkene, på tvers av næringsgruppene.

− Det er grunn til å tro at manglende risikovurdering og planlegging er blant de viktigste årsakene til mange av arbeidsulykkene i flere næringer, påpeker Gravseth.

Les også: Mange bygg- og anleggsplasser bryter HMS-regler

Hva om du utsettes for en arbeidsulykke?

Produktsjef i Gjensidige, Dordi Tingvoldli, forklarer at du kan få støtte fra to hold ved en yrkesskade; fra den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, og fra det offentlige ved NAV.

Dordi Tingvoldli
Dordi Tingvoldli

− Den vanlige yrkesskadeforsikringen gir erstatning for skader eller sykdom som oppstår på arbeidsplassen i arbeidstiden. I tillegg vil man i mange tilfeller ha rett til støtte fra NAV, i form av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Hvor mye du får vil avhenge av mange faktorer, for eksempel av alvorlighetsgrad, inntekt og hvor gammel du er, forklarer Tingvoldli.

NAV sine hjemmesider kan du lese mer om godkjent yrkesskade og hva NAV dekker.

Les også: Tips for å unngå smerter i nakke og skuldre på jobb

Ikke alle er godt nok dekket

Uførhet kan bli en tung belastning, og dersom man er avhengig av inntekten sin mener Tingvoldli at flere burde sette seg inn i hva som dekkes av bedriftens ordninger.

− Enkelte yrkesgrupper er mer utsatte enn andre, og det er grunn til å være bevisst på hva som dekkes dersom man skulle være uheldig. Særlig må selvstendige næringsdrivende og frilansere være klar over at de selv må sørge for nødvendige forsikringer, presiserer Tingvoldli.

Les også: Selvstendig næringsdrivende? Dette må du ha orden på

Har du forsikringene på plass?

Produktsjefen anbefaler alle å sette seg inn i om man har behov for ekstra forsikringer.

− En utvidet yrkesskadeforsikring dekker for ekspempel skader på reise til og fra jobb, og varige mén etter småskader. En behandlingsforsikring gir ansatte rask utredning og behandling etter henvisning fra lege. I tillegg dekkes etterkontroll og rehabilitering, opplyser Tingvoldli.

Hun forklarer at behovet for ekstra yrkesskadeforsikring avhenger av hvilken type virksomhet man driver.

− Noen virksomheter kan være sårbare ved en eventuell ulykke, og derfor kan det ha stor økonomisk betydning å være ekstra dekket både for virksomheten og den enkelte ansatte, avslutter produktsjefen i Gjensidige.

Les også: Utnytter bedriften helseforsikringen?